График контролни и класни работи

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ

ПРЕЗ ПЪРВИ УЧЕБЕН СРОК НА 2023/2024 УЧЕБНА ГОДИНА 

График класни и контролни работи