Дистанционно обучение в ОУ „Братя Миладинови“

От 1.04.2020 г. в ОУ „Братя Миладинови“ – Русе се провежда дистанционно обучение. За целта се използва въведената през месец февруари на 2010 г. обучителна програма на Microsoft, Live©Edu.bg, чрез която се сертифицират и администрират вътрешни пощенски кутии. Във връзка със създалата се ситуация Министерството на обеазованието и науката създаде служебни имейли на всички ученици и учители, които споделят училищното облачно пространство и приложенията на Office 365.

Чрез приложението Teams са създадени групи на всеки клас по изучаваните учебни дисциплини. Със същото приложение са създадени виртуални класни стаи, в които се води синхронно обучение. По преценка на всеки учител обучението по някои от темите може да се проведе и асинхронно – чрез използването на „Бележника“ на всяка паралелка, в който се публикуват материали и задания. „Бележникът“ позволява да се използват различни начини и форми на работа, вкл. и разделянето на класа на групи, които да разработват различни проектни задания.

Честотата на публикуването на материали и обемът на възлаганите задачи са съобразени със седмичния хорариум часове по учебен план. Часовете се провеждат ежедневно, съобразни със седмичното разписание за втория учебен срок, като времетраенето на всеки час във виртуалната класна стая е 30 минути, а междучасията – 15.

 

Зададените задачи за домашна работа е добре да изпращате по следния начин: Домашна работа 

В момента учителите реализират провеждането на целия хорариум от ЗУЧ, ИУЧ и ФУЧ. Платформата се обновява периодично, възможно е понякога да работи бавно. Имайте търпение.

Благодарим Ви!