За Вас ученици от VII клас

Указание за кандидатстване след VII клас.

Документи за кандидатстване след завършено основно образование се подават за I етап – от 03.07.2020 г. до 07.07.2020 г. вкл. и за III етап – от 24.07.2020 г. до 27.07.2020 г. вкл.:

 1. 1. Онлайн през профила на ученика, като в платформата http://priem.mon.bg се влиза с входящия номер и кода за достъп, посочен в служебната бележка с резултатите от НВО или в служебната бележка за удостоверяване на мястото за явяване на изпити.
 2. В училището, в което ученикът е завършил основно образование, включено в заповед на Началника на РУО-Русе;
 3. В училище, което е едно от желанията на ученика за продължаване на образованието си, включено в заповед на Началника на РУО-Русе.

Работното време на комисията по приемане на документи в ОУ „Братя Миладинови” е:

I етап –  от 03.07.2020 г. до 07.07.2020 г. вкл.

всеки работен ден от 08:00 ч до 19:00 ч.

в почивните дни от 09:00 ч. до 13:00 ч.

III етап – от 24.07.2020 г. до 27.07.2020 г.

всеки работен ден от 08:00 ч до 19:00 ч.

в почивните дни от 09:00 ч. до 13:00 ч.

Място на работа на комисията: ОУ «Братя Миладинови»- Русе, ет. II, стая № 27

Във II етап на класиране могат да участват ученици, които са класирани след първи етап, но не са удовлетворени от приема си. В този случай те имат право да подадат заявление за участие във II етап на класиране, но без право да пренареждат желанията, които са подредили при кандидатстването за I етап. В този случай те могат да бъдат класирани или за същото желание, или за по-горно. Заявления за участие във II етап на класиране се подават от 14.07.2020 г. до 16.07.2020 г. в училището, където е класиран ученикът на I етап, при условие, че желае участие в повторно класиране за по-високо желание, без право за пренареждане на желанията.

Във II етап на класиране участват автоматично и ученици, които са кандидатствали и не са били класирани след I етап, без да е нужно подаване на ново заявление.

Важно: При подаване на заявление за участие във втори етап на класиране, нямате възможност да пренареждате желанията си, които сте посочили при подаване на пакета с документи в училището-гнездо. Вие само заявявате участие в класиране за по-желан профил/професия от този, за който сте класиран. Мястото Ви от първи етап е гарантирано, докато не се изкачите по-нагоре в желанията си. Електронната система може или да Ви класира за по-желан профил, или за същия, който вече знаете.

При подаване на заявленията в училищата, определени със Заповед № РД- 08 – 230/ 19.062020 г. на Началника на РУО – Русе са необходими следните документи:

 • Документ за самоличност на кандидата – най-често ученическа лична карта;
 • Служебна бележка, с резултатите от НВО;
 • Оригинал на медицинско свидетелство на кандидата само за кандидатстване за специалности и професии в професионални гимназии.

Документите се подават от учениците в присъствието на техен родител.

Сроковете за обявяване на приетите ученици и записването им, са следните:

Първи етап на класиране и записване:

 • обявяване на списъците с приетите ученици – до 13.07.2020 г.

Втори етап на класиране и записване:

 • обявяване на списъците с приетите ученици – до 20.07.2020 г.

Трети етап на класиране и записване:

 • подаване на документи за участие в трети етап на класиране – от 24.07.2020 г. до 27.07.2020 г.

При записване на ученик, който е приет за обучение в профилирана или професионална паралелка в Държавен план-прием, се предоставят следните документи:

 • Заявление за записване, което ще получите от комисията, приемаща документи;
 • Оригинал на Свидетелство за основно образование.