Училищни документи

Стратегия за развитие на ОУ „Братя Миладинови“

Правилник за дейността на училището

Годишен план за учебната 2020/2021 година

Форми на обучение

Мерки за повишаване на качеството на образование

Програма за превенция за ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

ЕТИЧЕН КОДЕКС

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието между учениците

План за действие на училищната комисия по безопасност на движението по пътищата заучебната 2020/2021 година

Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите
в училищното образование


УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА

ПЪРВИ „А“ КЛАС

ПЪРВИ „Б“ КЛАС

ВТОРИ „А“ КЛАС

ТРЕТИ „А“ КЛАС

ЧЕТВЪРТИ „А“ КЛАС

ЧЕТВЪРТИ „Б“ КЛАС

ПЕТИ „А“ КЛАС

ПЕТИ „Б“ КЛАС

ШЕСТИ „А“ КЛАС

СЕДМИ „А“ КЛАС