Училищни документи

Стратегия за развитие на ОУ „Братя Миладинови“

Правилник за дейността на училището

Годишен план за учебната 2022/2023 година

Форми на обучение

Мерки за повишаване на качеството на образование

Програма за превенция за ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни права и възможности за приобщаване на деца и ученици от рискови групи

ЕТИЧЕН КОДЕКС

План за превенция на тормоза и насилието между учениците

План за действие на училищната комисия по безопасност на движението по пътищата заучебната 2022/2023 година

Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите
в училищното образование