Училищни документи

Правилник за дейността на училището 

Стратегия за развитие на ОУ „Братя Миладинови“ 

ЕТИЧЕН КОДЕКС

Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите
в училищното образование

Годишен план за учебната 2019/2020 година

Мерки за повишаване на качеството на образование

Механизъм за противодействие на тормоза и насилието между учениците

Програма за превенция за ранното напускане на училище

Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата и учениците от уязвими групи

 


УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ ЗА УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА

ПЪРВИ „А“ КЛАС

ВТОРИ „А“ КЛАС

ТРЕТИ „А“ КЛАС

ТРЕТИ „Б“ КЛАС

ЧЕТВЪРТИ „А“ КЛАС

ЧЕТВЪРТИ „Б“ КЛАС

ПЕТИ „А“ КЛАС

ШЕСТИ „А“ КЛАС

СЕДМИ „А“ КЛАС