Прием на ученици

Форми на обучение

     1. Дневна
     2. Индивидуална
     3. Самостоятелна

Заявление за записване в дневна форма

Заявление за записване в ЦОУД

Заявление за преместване

Заявление за записване в самостоятелна форма

Свободни места в паралелките за учебната 2021/2022 година:

 

Клас

Вид на паралелката
(общообр., профилирана,
професионална,
непрофилирана)
Брой
места
Изучаван
чужд
език
І „А“ Общообразователна – Непрофилирана

2

Английски език
І „Б“ Общообразователна – Непрофилирана

2

Английски език
ІІ „А“ Общообразователна – Непрофилирана

6

Английски език
ІІ „Б“ Общообразователна – Непрофилирана

9

Английски език
ІІІ“А“ Общообразователна – Непрофилирана

7

Английски език
ІV „A“ Общообразователна – Непрофилирана

няма

Английски език
V“А“ Общообразователна – Непрофилирана

9

Английски език
V“Б“ Общообразователна – Непрофилирана

9

Английски език
VI“А“ Общообразователна – Непрофилирана

9

Английски език
VІ „Б“ Общообразователна – Непрофилирана

9

Английски език
VІІ „А“ Общообразователна – Непрофилирана

10

Английски език

Документи за прием:

 1. Заявление по образец от родител/настойник
 2. Копие на акт за раждане
 3. Медицински документи