Прием на ученици

Свободни места в паралелките за учебната 2018/2019 година:

І  клас –  няма свободни места

ІІ „А“ клас – няма свободни места 

ІІ „Бклас – няма свободни места 

ІІІ „А“ клас – 6 свободни места

ІІІ „Б“ клас – 5 свободни места

ІV клас – 4 свободни места

V клас – няма свободни места

VІ клас -8 свободни места

VІІ клас  -4 свободни места

 

Документи за прием:

  1. Заявление по образец от родител/настойник
  2. Удостоверение за преместване
  3. Копие на акт за раждане
  4. Медицински документи