Прием на ученици

Форми на обучение

     1. Дневна
     2. Индивидуална
     3. Самостоятелна

Заявление за записване в дневна форма

Заявление за записване в ЦОУД

Заявление за преместване

Заявление за записване в самостоятелна форма

Свободни места в паралелките за учебната 2023/2024 година:

 

Клас

Вид на паралелката
(общообр., профилирана, професионална,
непрофилирана)

Брой
места

Изучаван
чужд
език

І „А“

Общообразователна – Непрофилирана

4

Английски език

І „Б“

Общообразователна – Непрофилирана

4

Английски език

ІІ „А“

Общообразователна – Непрофилирана

8

Английски език

ІІ „Б“

Общообразователна – Непрофилирана

8

Английски език

ІІІ“А“

Общообразователна – Непрофилирана

4

Английски език

ІІІ“Б“

Общообразователна – Непрофилирана

5

Английски език

ІV „A“

Общообразователна – Непрофилирана

7

Английски език

ІV „Б“

Общообразователна – Непрофилирана

8

Английски език

V“А“

Общообразователна – Непрофилирана

13

Английски език

VI“А“

Общообразователна – Непрофилирана

6

Английски език

VІI „A“

Общообразователна – Непрофилирана

6

Английски език

VІІ „Б“

Общообразователна – Непрофилирана

6

Английски език

Документи за прием:

 1. Заявление по образец от родител/настойник
 2. Копие на акт за раждане
 3. Медицински документи