Прием на ученици

Форми на обучение

     1. Дневна
     2. Индивидуална
     3. Самостоятелна

Заявление за записване в дневна форма

Заявление за записване в ЦОУД

Заявление за преместване

Заявление за записване в самостоятелна форма

Свободни места в паралелките за учебната 2019/2020 година:

Клас Вид на паралелката
(общообр., профилирана,
професионална,
непрофилирана)
Брой
места
Изучаван
чужд
език
І „А“ Общообразователна – Непрофилирана 7 Английски език
ІІ „А“ Общообразователна – Непрофилирана няма Английски език
ІІІ“А“ Общообразователна – Непрофилирана 2 Английски език
ІІІ „Б“ Общообразователна – Непрофилирана 1 Английски език
ІV“А“ Общообразователна – Непрофилирана 4 Английски език
ІV“Б“ Общообразователна – Непрофилирана 5 Английски език
V“А“ Общообразователна – Непрофилирана 7 Английски език
VІ „А“ Общообразователна – Непрофилирана 2 Английски език
VІІ „А“ Общообразователна – Непрофилирана 11 Английски език

 

Документи за прием:

 1. Заявление по образец от родител/настойник
 2. Копие на акт за раждане
 3. Медицински документи