Работа по проекти

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА ПРИОБЩАВАЩО ОБРАЗОВАНИЕ“

През тази учебна година училище „Братя Миладинови“ започна работа по проект „Подкрепа за приобщаващо образование“, която ще продължи и през 2023 г. Основната цел на проекта е насочена към насърчаване и разгръщане на потенциала за личностно развитие на ученици със специални образователни потребности, с хронични заболявания, в риск и с изявени дарби чрез допълнителна подкрепа, с оглед успешната им реализация и социализация в съвременните условия на живот.

По повод изпълнението на проектната дейност са сформирани няколко групи от ученици в 5., 6. и 7. клас, които ще получат  допълнителна  подкрепа в обучението си от различни специалисти – ресурсни учители, педагози и психолог. В групите са включени по 2, 3 деца, което предоставя възможност да се приложат гъвкави модели и форми на обучение, съобразно индивидуалните потребности и интереси, а също и личностните особености на всяко дете. Надяваме се, че предоставената допълнителна помощ от наша страна ще благоприятства формирането на умения у подрастващите за по-голяма самостоятелност, независимост и успешна реализация в бъдеще.

 

ПРОЕКТ „ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

За трета поредна учебна  2021/2022 г. Основно училище ,,Братя Миладинови“, гр. Русе, осъществява дейности по проект ,,Подкрепа за успех“.

Шест групи са формирани през тази учебна година по проекта. Четири от тях са по български език и литература и две по математика. От I, II, III и VII клас са включени ученици в групите по БЕЛ и от V и VII клас – по математика.

Проектът е за подкрепа на всички деца от начален и прогимназиален етап, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на основно образование. За учениците от VII клас е с особена насоченост за преодоляване на обучителните затруднения по БЕЛ и математика и за успешно представяне на Националното външно оценяване.

В резултат на дейностите трябва да се постигне намаляване на дела на преждевременно напусналите образователната система и системата на обучение, както и към повторното им включване.

Министерството на образованието и науката е конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020г.

 

Училище ОУ „Братя Миладинови“ от месец март 2021год. работи по проект „Равен достъп до училищно образование в условие на криза“. Проектът цели да не се допусне прекъсване на образователния процес и приобщаващото образование в условията на кризи и да се противодейства на риска от отпадане в ситуация на обучение от разстояние. Предвидените дейности са логически обвързани и осигуряват възможност за непрекъснатост на образователния процес. Те са пряко свързани с преодоляване на последиците, предизвикани от пандемията от COVID-19 и са свързани с техническото обезпечаване на образователната система и осигуряване на условия за провеждане на обучение от разстояние в електронна среда. Важен приоритет е пълното осигуряване на достъп за всички ученици до виртуална класна стая в условията на продължителна пандемия. Чрез проекта образователната система следва да осигури равни условия за всички ученици за развитие на дигитална грамотност и качествено обучение по всички предмети за всички образователни етапи.

 

Проект по секторна програма „Коменски“ 2012 – 2014 година

TELLING STORIES – CULTURAL AND LINGUISTIC DIVERSITY WITHIN EUROPE

1. ЗА ПРОЕКТА

Проекта стартира 2012 година. Целта на проекта е да представим културното и езиково наследство на държавите – партьори. Учители и ученици от Испания, Словакия, Полша, Турция и България разработика истории за историческото си минало, традиции и обичаи.

Всички се уверихме, че в различията можем да открием и единтичност в културното ни наследство.  Историческото минало на европейските страни доказа, че има единство в многообразието. Участвайки в работата по проекта, учители и ученици се почувстваха граждани не само на България, но и на Европа.

2. ЕЛЕКТРОННА КНИГА

Съдържа общо сто тродиции и обичаи, представени от страните-партньори. Историите са написани на родния език на всяка страна и преведени на работния език – английски. Книгата е илюстрирана със снимки и рисунки на учениците.

3. РЕЧНИК

Речникът е разработен в два варианта – брошура и аудио-визуален формат. Съдържа най-популярни изрази и фрази на английски език, които са преведени на родния език на училищата-партньори. За по-голяма лекота при изучаване на тези думи и фрази сме подготвили и аудио-визуален формат на речника.

Полско-английски речник

4. КОНЦЕРТ В ПЛЕНАРНА ЗАЛА

Като елемента за популяризиране на проекта пред Русенската общественост, направихме представяне в Пленарна зала към Община Русе. На сцена бяха представени някои от традициите и обичаите на страните-партньори. Звучаха български песни и танци.

 

5. ПОСРЕЩАНЕ НА СТРАНИТЕ-ПАРТНЬОРИ В БЪЛГАРИЯ

През април 2013 година беше осъществена мобилност при която нашето училище беше домакин. Учениците на ОУ“Братя Миладинови“ направиха концерт в аулата на училището. На импровизираната сцена бяха представени танци, обичаи и истории от България, Словакия и Турция.

6. КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ

За всички срещи по проекта, учениците изработиха презентации за различни обичаи и традиции, които по-късно бяха поместени в електронната книга.

Кратка презентация, предствяща страната ни


Презентация, представяща български обичаи и традиции

7. ОБИЧАИ И ТРАДИЦИИ НА СЦЕНАТА В РИМАВСКА СОБОТА, СЛОВАКИЯ

Дванадесет ученици от ОУ“Братя Миладинови“ участваха в мобилност в град Римавска Собота, Словакия. На сцената бяха представени два пролетни обичая. Предлагаме Ви снимков материал.

This slideshow requires JavaScript.

8. РАБОТНИ АТЕЛИЕТА В ОУ“БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“

УЧЕНИЦИ В АТЕЛИЕТА ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО, МУЗИКА, ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕМАТИКА

This slideshow requires JavaScript.

РАБОТНА СРЕЩА НА КОЛЕГИ В ОУ“БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“

This slideshow requires JavaScript.

 

9. ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ПРОЕКТА

Created by Readiris, Copyright IRIS 2009  polski-novini

This slideshow requires JavaScript.

10. ТРАЙНИ ПРИЯТЕЛСТВА МЕЖДУ УЧЕНИЦИ

This slideshow requires JavaScript.

11. ТРАЙНИ ПРИЯТЕЛСТВА МЕЖДУ КОЛЕГИ

This slideshow requires JavaScript.

Проект по секторна програма „Коменски“ 2008 – 2010 година „Европейски истории“ 

Тема на проекта „Европейски истории“ с участници от шест европейски държави – Белгия, България, Великобритания, Германия, Испания, Полша и Турция. Гостуване в Испания

This slideshow requires JavaScript.

Гостуване в Турция

This slideshow requires JavaScript.

Проекти с Румъния

cbcПроекти по програма „ФАР“ с 4-то основно училище „Михай Еминеску“, град Гюргево

1. Първи проект на тема „Изкуството, което ни сближава“ 2002 – 2003 г. Направленията, по което се реализира проекта: • Комуникация • Изобразително изкуство • Музика По проекта работиха 3 учители и 30 ученици. 2. Втори проект на тема „Дъга през Дунава“ 2003 – 2004 година Направленията, по което се реализира проекта: • Комуникация • Изобразително изкуство • Музика • История По проекта работиха 5 учители и 50 ученици. 3. Трети проект на тема „Приятели на синята планета“ („Prietenii planetei albastre“) 2005 – 2006 г.

This slideshow requires JavaScript.

Проекти с Германия

Проект на тема „Спасяването на 50 000 евреи по време на Втората световна война в България“.

fippev Участници по проекта – „Училище под дърветата“, град Берлин и ОУ „Братя Миладинови“ – Русе, както и неправителствени организации. Описание на проекта: Младите хора от Русе и от Берлин, се запознаха преди и по време на младежкия обмен в Берлин със съдбата на евреите, ромите и синтите по време и след Втората световна война в Германия и България. По време на проекта бяха направени интервюта, а изследванията записани на видео. Така бяха създадени филми, които могат да бъдат използвани в училищата за обучение. Важен въпрос е това, което младите хора могат сами да се направят в техните училища и в окръжаваща ги среда срещу антисемитизма и антициганизма. По проекта работиха 2 учители и 20 ученици. Грамота за участие: urkunde