КВАЛИФИКАЦИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСИЯ ЕКИП

Тридневно обучение на Златни пясъци се проведе за педагогическите специалисти от ОУ „Братя Миладинови“ по проект BG05M20P001-2.010-0001 “Квалификация за професионално развитие на педагогическите специалисти“, финансиран от Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ на тема „Мотивацията в учебния процес – техники и приложение. Бърнаут.“ Обучението премина при отлична атмосфера, много положителни емоции и ведра обстановка, в условия на активна обучителна дейност, благодарение на лектора Росен Хаджиев. Екипът на ОУ „Братя Миладинови“ показа изключителна подготвеност за работа в екип, показана при практическите занятия, които завършиха с изработването на постери и презентирането им.