Обществен съвет

ПРОТОКОЛ ОТ ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ   прочети

 

ПОКАНА

за събрание на Обществен съвет в ОУ „Братя Миладинови“ – град Русе.

Г-жа Людмила Неделчева,

            Ви кани в  изпълнение на чл. 20 от Правилника за създаването, устройството и дейността на обществените съвети към детските градини и училищата,  на  заседание на Обществения съвет към училището, което ще се проведе на 22 януари 2019 г.от 17.30 часа в ОУ „Братя Миладинови“ стая №2 при следния

Дневен ред:

 1. Отчетен доклад за изпълнение на бюджета на ОУ „Братя Миладинови“ за 2018 година.
 2. Разни.

ПОКАНА

Г-жа Людмила Неделчева

Ви кани на  заседание на Обществения съвет към училището, което ще се проведе на 03  октомври 2018 гот 17.30 часа в ОУ „Братя Миладинови“ стая № 2 при следния

Дневен ред:

 1. Представяне на учебните планове на ОУ „Братя Миладинови“за учебната 2018 /2019 година.

                                       Докладва: Мария Димитрова- директор                                                                             

 1. Представяне на Годишен план на ОУ „Братя Миладинови“ за учебната 2018 /2019 година.

                                       Докладва: Светлана Якимова заместник – директор

3. Изготвяне на график за заседанията на Обществения съвет на ОУ „Братя Миладинови“ за учебната 2018 /2019 година.

ЗАСЕДАНИЯ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2018/2019 ГОДИНА

12 декември 2018 година  – 17.30 часа

13 февруари 2019 година – 17.30 часа

24 април 2019 година – 17.30 часа

07 юли 2019 година – 17.30 часа

 

ПОКАНА

Г-жа Людмила Неделчева

Ви кани на  заседание на Обществения съвет към училището, което ще се проведе на 27  март 2018 гот 17.30 часа в ОУ „Братя Миладинови“ стая № 2 при следния

Дневен ред:

 1. Представяне на Бюджет  2018 г. на училището съгласно чл.291 от Закона за предучилищното и училищното образование.

                                       Докладва:Юлияна Тодорова – гл.счетоводител                                                                             

 1. Прием на първокласници за учебната 2018/2019 г.

                                       Докладва:Мария Димитрова- директор

ПОКАНА

Г-жа Людмила Неделчева

Ви кани на заседание на Обществения съвет на ОУ „Братя Миладинови“ на 08 февруари  2018 г. от 17:30 часа в стая № 2 при следния дневен ред:

 1. Отчитане на резултатите от учебво – възритателната работа през първи учебен срок
 2. Разни

 

ПОКАНА

Г-жа Людмила Неделчева

Ви кани на заседание на Обществения съвет на ОУ „Братя Миладинови“ на 01 декември  2017 г. от 17:30 часа в стая № 2 при следния дневен ред:

 1. Запознаване с План за действие към Стратегията за развитие на ОУ“Братя Миладинови“.
 2. Етичен кодекс на училищната общност.
 3. Отчет за Бюджет 2017 г. и разглеждане на проект на  Бюджет 2018 г. по дейности.

      Моля, членовете на Обществения съвет да потвърдят участието си в срок от 3 дни преди деня на предстоящото заседание на обществения съвет на тел. 0885 978 012.

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯТА НА ОБЩЕСТВЕНИЯ СЪВЕТ ЗА 2018 ГОДИНА

08 февруари 2018 г.

26 април 2018 г.

УЧРЕДИ СЕ ОБЩЕСТЕВЕН СЪВЕТ ПРИ ОУ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ 

 На 07.12.2016 г. се състоя общо събрание на номинираните от всяка паралелка представители на родителите със задача  избор на Обществен съвет в ОУ“Братя Миладинови“

ДНЕВЕН РЕД:

1. Избор на членове на Обществения съвет.

2. Обсъждане на дейността на Съвета и правила за организиране на дейността му. 

На събранието присъстваха 25 представители на родителите от училището, излъчени  предварително по трима от всеки клас. за включване в състава на Обществения съвет бяха направени 9 предложения. Според Правилника за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети се избраха 6 -ма основни членове и 3 – ма резервни.

 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОВЕДЕНИЯ ИЗБОР:

1. Людмила Неделчева – 25 гласа – основен член

2. Кристина Ангелова – 25 гласа – основен член

3. Детелина Паскалиева – 25 гласа – основен член

4.  Милена Петрова – 25 гласа – основен член

5. Камила Хомолова – 24 гласа – основен член

6. Джансу Ибрямова – 25 гласа – основен член

7. Дияна Цанева – 11 гласа – резервен член

8. Мирослава Пачеджиева – 6 гласа – резервен член

9. Цветелина Драганова – 6 гласа – резервен член

 

На общото събрание присъстваха и представителите на Община Русе:

 

1. Ани Георгиева Венкова – главен експерт отдел „Обществено здраве“ в Община Русе – основен член

2. Захари Симеонов – младши експерт отдел „Социални дейности“ в Община Русе – резервен член

 

На своето първо заседание, основните членове избраха за председател на Обществения съвет на ОУ“Братя Миладинови“ г-жа Людмила Неделчева. 

Пожелаваме ползотворна работа на обществения съвет и благодарим на номинираните и избраните за желанието им да вложат време, сили и умения в полза на нашето училище!

 

This slideshow requires JavaScript.

Правилник за създаването и дейността на обществения съвет

Заповед на директора на ОУ „Братя Миладинови“ за определяне състава на Обществения съвет