Проект „Твоят час“

Проект „Твоят час“

Индивидуална образователна карта за ученици с обучителни затруднения

Анкетна карта за участие в занимания по интереси

Предложени групи за работа по проекта

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ – РУСЕ

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА

 по

 Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности

(ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“

 

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Специфични цели на проекта са:

 1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;
 2. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;
 3. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;
 4. Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища;
 5. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-голяма увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;
 6. Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците;
 7. Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.
 8. Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

Целева група по проекта са ученици от І до VІІІ клас, заявили желанието си чрез попълване на анкетна карта за идентифициране на нуждите от допълнително обучение по български език и математика и занимания по интереси.

След проведените анкети сред учениците и направения анализ Съвета „Твоят час“ към училището препоръча да бъдат сформирани следните групи:

 

 

 

 

Съгласно Приложение 1 е изпълнено условието за участие на ученици:

– В ОУ“Братя Миладинови“ се обучават 146 ученици:

– от тях 46 са заявили желание да участват в дейности за подпомагане на обучителни затруднения – това са 32 % от общия брой ученици в училището.

55 ученици са заявили желание да участват в клубове за занимания по интереси – това за 38 % от общия брой ученици.

 • Общо участват 73 ученици, което представлява 50% от всички. 28 ученици са посочили желание да участват в клуб по интереси и дейност за преодоляване на обучителни затруднения.
 • Препоръчани дейности от Съвет „Твоят час“:
  1. Български фолклор

  Категория: Сценични и танцови изкуства Дата на публикуване: 5.10.2016 г. Период на провеждане от 02.11.2016 г. до 31.5.2017 г.

  Запознаване с танцовото изкуство на българските фолклорни области. Подготовка на народни танци за училищни празници.

  Ръководител Явор Пиргозлиев

  Ученици от първи и втори клас – 25

  Занимания – седмично

  1. Компютърен свят

  Категория: Дигиталните умения Дата на публикуване: 5.10.2016 г. Период на провеждане от 5.10.2016 г. до 31.5.2017 г.

  Знимания за ученици през свободното време в клуб по интереси „Компютърен свят“. Учениците ще усвояват нови знания и умения за работа с компютър. Ще рисуват, ще правят анимация, ще научат основни правила за работа с текст.

  Ръководител Светлана Якимова

  Ученици от трети клас – 15

  Занимания – седмично

  За презентацията е нужен JavaScript.

  1. Една приказка за компютъра

   

  Категория: Дигиталните умения Дата на публикуване: 5.10.2016 г. Период на провеждане от 3.11.2016 г. до 31.5.2017 г.

  Знимания за ученици през свободното време в клуб по интереси „Компютърен свят“. Учениците ще усвояват нови знания и умения за работа с компютър. Ще рисуват, ще правят анимация, ще научат основни правила за работа с текст.

  Ръководител Светлана Якимова

  Ученици от първи клас – 15

  Занимания – седмично

  За презентацията е нужен JavaScript.

  1. 4. Занимателен английски

  Категория: Езиков свят Дата на публикуване: 5.10.2016 г. Период на провеждане от 5.10.2016 г. до 15.6.2017 г.

  Ръководител Елина Иванова

  Ученици от пети и шести клас – 15

  Занимания – седмично

  В свободното от учене време, учениците ще усвояват знания по английски език под формата на песни, стихове, драматизации. Ще подготвят презентации за празници.

 • За презентацията е нужен JavaScript.

  1. 5. Български език

  Категория: Български език и литература Дата на публикуване: 5.10.2016 г. Период на провеждане от 5.10.2016 г. до 31.5.2017 г.

  Ръководител Анета Русева

  Ученици от първи клас – 6

  Занимания – седмично

  1. 6. Български език

  Категория: Български език и литература Дата на публикуване: 5.10.2016 г. Период на провеждане от 5.10.2016 г. до 31.5.2017 г.

  Ръководител Павел Пенчев

  Ученици от втори клас – 9

  Занимания – седмично

  1. 7. Български език

  Категория: Български език и литература Дата на публикуване: 5.10.2016 г. Период на провеждане от 5.10.2016 г. до 31.5.2017 г.

  Ръководител Емилия Димитрова

  Ученици от трети клас – 9

  Занимания – седмично

  За презентацията е нужен JavaScript.

  1. 8. Български език

  Категория: Български език и литература Дата на публикуване: 5.10.2016 г. Период на провеждане от 5.10.2016 г. до 15.6.2017 г.

  Ръководител Маргарита Михова

  Ученици от седми клас – 8

  Занимания – седмично

  1. 9. Математика

  Категория: Математика Дата на публикуване: 5.10.2016 г. Период на провеждане от 5.10.2016 г. до 31.5.2017 г.

  Ръководител Анюша Тодорова

  Ученици от четвърти клас – 6

  Занимания – седмично

 • За презентацията е нужен JavaScript.

  1. 10. Математика

  Категория: Математика Дата на публикуване: 5.10.2016 г. Период на провеждане от 10.10.2016 г. до 15.6.2017 г.

  Ръководител Ценка Димова

  Ученици от седми клас – 8

  Занимания – седмично

  За презентацията е нужен JavaScript.

  1. 11. Български език и литература за четвърти клас

  Категория: Български език и литература Дата на публикуване: 11.10.2016 г. Период на провеждане от 1.11.2016 г. до 31.5.2017 г.

  Ръководител Мария Димитрова

  Ученици от четвърти клас – 6

  Занимания – седмично

  За презентацията е нужен JavaScript.