Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“, осъществяван с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г.

 

ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ  I„А“КЛАС              03.06.-14.06.2019 г. 

ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ  II„А“КЛАС            03.06.-14.06.2019 г. 

ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО  МАТЕМАТИКА

НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ  II„Б“КЛАС           03.06.-14.06.2019 г. 

ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ  III„А“КЛАС          03.06.-14.06.2019 г.   

ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ  III„Б“КЛАС          03.06.-14.06.2019 г. 

ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ  IV„А“КЛАС         09.05.-29.05.2019 г. 

ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ  V„А“КЛАС         17.06.-08.07.2019 г.

ПРОГРАМА И ГРАФИК НА ДОПЪЛНИТЕЛНОТО ОБУЧЕНИЕ ПО  МАТЕМАТИКА

НА ГРУПА С УЧЕНИЦИ ОТ  V„А“КЛАС         18.06.-02.07.2019 г.