Ученически съвет

УЧЕНИЧЕСКИ СЪВЕТ

УЧЕБНА 2019/2020 ГОДИНА

Председател: Марина-Габриела Георгиева – 6 клас                              

Членове:        1. Ангелина Донева – 6 клас

                       2. Емилия Петрова – 5 клас

                       3. Лора Косева – 4 клас

                                   

През настоящата учебна година Ученическият съвет работи по утвърдена програма, приета на първото заседание на ПС. Ръководител на УС е г-жа Калина Димитрова. Учениците изготвят табла, участват в подготовката на празници, при работа по проекти, участия в конкурси. Основна задача през тази учебна година за УС е разяснителната работа по екологични теми сред учениците. През м. март започва подготовката за Деня на самоуправлението, който ще се проведе през м. май. До края на учебната година предстоят концерти, състезания и викторини, дни на отворените врати на училището.