22 ученика със СОП в ОУ „Братя Миладинови” получават подкрепа за преход от интегрирано към включващо обучение

ПРОЕКТ ВG051РО00-4.1.07 „ВКЛЮЧВАЩО ОБУЧЕНИЕ“

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз. Бенефициент – Министерство на образованието, младежта и науката, чрез
дирекция „Достъп до образование и подкрепа на развитието“.
Периода на Проекта е 2012-2014 год.
Целта е да се осигури подкрепяща среда за равен достъп до образование и за отваряне на образователната система с оглед осъществяването на включващо обучение.
На обучаваните 22 ученика със Специализирани обучителни трудности в ОУ „Братя Миладинови” се осигуряват условия и подкрепа за преход от интегрирано към включващо обучение.
Към момента в училището има сформиран екип от психолог и 2 ресурсни учители. За целта е оборудван ресурсен кабинет, финансиран със средства от проекта. Закупено е както обзавеждане, така и технически средства, които значително подобряват условията за работа.
За малкото време, в което се реализира проекта, екипа успешно проведе Методика за оценка на образователните потребности на учениците, създаде атмосфера на спокойствие и непринуденост, и успя да изгради връзката на взаимно доверие и подкрепа. По този начин реализираме основната цел, която е заложена в проекта, а именно общуването с учениците като разбиращи проблемите им и техните ежедневни преживявания. Тази стратегия дава резултат и в момента учениците сами търсят всекидневното общуване с екипа и с радост споделят както положителните, така и отрицателните си емоции.
Екипа по проекта непрекъснато поддържа връзка с родителите и с масовите педагози, с цел по – качествена обмяна на информация, което неминуемо води до възможността за бърза и адекватна реакция при възникването на ежедневните казуси. Стремим се към разработването на иновативни техники за работа с учениците, с цел подпомагане обучението им. За нас една от водещите задачи е именно – осигуряване на ползотворна, подкрепяща и развиваща дейност, която да промени стериотипите създадени в обществото по отношение на учениците със специални образователни потребности и да даде възможност както на колегите и родителите, така и на повече хора да разберат уникалността на тези деца.