ОУ „Братя Миладинови“ започва работа по ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора“

logo-uspehОУ „Братя Миладинови“ започва работа по ПРОЕКТ BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора“. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Целите на схемата за безвъзмездна финансова помощ са:

• създаване на условия за развитие на потенциала на всяко дете за осигуряване на възможности за физическо, интелектуално и личностно развитие, пълноценна социална интеграция и последваща професионална реализация;

• подобряване на достъпа до образование и обучение чрез разнообразяване и разширяване на извънкласните и извънучилищните дейности, свободното време на учениците и превенция на отпадането от училище;

ОУ “Братя Миладинови“ работи по проект на Коменски – EUROPEAN STORIES

През 2010 година ОУ “Братя Миладинови“ работи по проект на Коменски – EUROPEAN STORIES . В проекта участваха 6 страни – Испания, Белгия, Англия, Полша, България и Турция.
Задача по проекта беше всяка страна да представи национален герой, който да обиколи всички страни и да разкаже приказки или басни, които са се разказвали през вековете от нашите баби и майки на нашите деца.
Нашите деца изработиха кукла на Хитър Петър, който нарами в торбата си весели и поучителни истории от нашият бит. Историите бяха разказани на български и на английски език. Някои от историите бяха представени на сцена като пиеси, заснети и представени на страните, учаснички в проекта.

Визита в Българи през април 2009 година. Кметът на град Русе Божидар Йотов прие участниците по проекта на среща в Кръглата зала на Община – Русе.