Административни услуги

Приемане на деца в първи клас  в държавните и в общинските училища – Закон за предучилищното и училищното образование – чл. 147, чл. 148 и чл. 149 

Приемане на ученици в  V клас по училищен прием в неспециализираните училища – Закон за предучилищното и училищното образование – чл. 142, ал. 2, чл. 147, чл. 148, чл. 149

Преместване на ученици в държавните и в общинските училища – Закон за предучилищното и училищното образование – чл. 147 и чл. 148 

Издаване на удостоверения за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование

Заявление за валидиране на компетентности в съответствие с изискванията за завършване на клас, етап или основна степен на образование 

Издаване на служебна бележка за резултатите от положените изпити за проверка на способностите

Издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Заявление за издаване на дубликат на документ за завършен клас, етап или степен на образование – удостоверения, свидетелства, дипломи

Издаване на заповед за признаване или отказ на завършен период или клас за класовете от I до VI в училище на чужда държава