График контролни и класни работи

ГРАФИК ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ

ПРЕЗ ВТОРИ УЧЕБЕН СРОК НА 2021/2022 УЧЕБНА ГОДИНА 

График класни и контролни работи