Училищни документи

Стратегия за развитие на ОУ „Братя Миладинови“ за пет годишен период

Правилник за дейността на училището

Годишен план за учебната 2023/2024 година

Форми на обучение

ЕТИЧЕН КОДЕКС

План за превенция на тормоза и насилието между учениците

План за действие на училищната комисия по безопасност на движението по пътищата заучебната 2023/2024 година

Наредба №10/01.09.2016 г. за организация на дейностите
в училищното образование