Проект „Подкрепа за успех“

Документи за групите по проекта

Приложение №1 – Карта за участие

Приложение №2 – Индивидуална карта на ученика

Приложение №3 – Декларация за информираност и съгласие

Приложение №4 – ЗАЯВЛЕНИЕ за участие в занимания по интереси

Приложение №5 – ПРИСЪСТВЕН  СПИСЪК за груповите дейности по кариерно ориентиране

Приложение №6 – ПРИМЕРНА ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБРАЗОВАТЕЛНИЯ МЕДИАТОР ПО ПРОЕКТА

Приложение №7 – ПРИМЕРНА ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА СОЦИАЛЕН РАБОТНИК В УЧИЛИЩЕ ПО ПРОЕКТА

Приложение №8 – П Р И С Ъ С Т В Е Н  С П И С Ъ К 

Приложение №9 – таблица на разходите

Приложение №10 – Удостоверение – Приложение №3

Програма с график