Проект „Твоят час“

Проект „Твоят час“

Индивидуална образователна карта за ученици с обучителни затруднения

Анкетна карта за участие в занимания по интереси

Предложени групи за работа по проекта

 

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „БРАТЯ МИЛАДИНОВИ“ – РУСЕ

УЧИЛИЩНА ПРОГРАМА

 по

 Проект BG05M2OP001-2.004-0004 „Развитие на способностите на учениците и повишаване мотивацията им за учене чрез дейности, развиващи специфични знания, умения и компетентности

(ТВОЯТ ЧАС) – фаза І“

 

Основна цел на проекта е създаване на условия за повишаване потенциала на учениците и на възможностите им за успешно завършване на средното образование чрез допълване, развиване и надграждане на техните знания, умения и компетентности, придобити в рамките на задължителната им подготовка в училище.

Специфични цели на проекта са:

 1. Развитие на уменията за учене, компетентностите, творческите и спортните способности на учениците в тематични области, които са извън включените в задължителната училищна подготовка;
 2. Преодоляване на образователните дефицити на учениците, които срещат затруднения в подготовката си по задължителните дейности в училище и повишаване на мотивацията им за учене;
 3. Повишаване на образователните постижения на учениците в определени научни области;
 4. Включване на по-голям брой ученици в извънкласни дейности посредством създаване на условия за провеждане на междуучилищни изяви и инициативи, при които ще се обединят образователните ресурси на повече училища;
 5. Превръщане на училището в по-привлекателно място за учениците, с което да се намали преждевременното им напускане на образователната система, и изграждане на по-голяма увереност в собствените им сили, с което да се насърчи бъдещата им социална, професионална и личностна реализация;
 6. Създаване на ефективни механизми за участие на общността и родителите/близките на учениците в дейностите на училищата, с което ще се подпомогне изборът на ефективен набор от извънкласни дейности по интереси и дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците;
 7. Изграждане и прилагане на единен модел за обществен мониторинг на извънкласни дейности по интереси и на дейности за преодоляване на образователните дефицити на учениците, с което ще се осигури прозрачност на избора и провеждането им и разнообразие от възможности за развитие на способностите на учениците.
 8. Прилагане в извънкласните дейности на електронни/мултимедийни/продукти за постигане на достъпно знание, устойчивост на интересите на учениците и мотивираща, позитивна среда.

Целева група по проекта са ученици от І до VІІ клас, заявили желанието си чрез попълване на анкетна карта за идентифициране на нуждите от допълнително обучение по български език и математика и занимания по интереси.

Съгласно Приложение 1 е изпълнено условието за участие на ученици:

– В ОУ“Братя Миладинови“ се обучават 169 ученици в началото на учебната година:

– от тях 56 са заявили желание да участват в дейности за подпомагане на обучителни затруднения – това са 33 % от общия брой ученици в училището.

89 ученици са заявили желание да участват в клубове за занимания по интереси – това за 53 % от общия брой ученици.

 • Общо участват 126 ученици, което представлява 76 % от всички. 28 ученици са посочили желание да участват в клуб по интереси и дейност за преодоляване на обучителни затруднения.
 • Препоръчани дейности от Съвет „Твоят час“:
  1. Български народни танци

  Категория: Сценични и танцови изкуства Дата на публикуване: 26.9.2017 г. Период на провеждане от 9.10.2017 г. до 31.5.2018 г.

  Запознаване с танцовото изкуство на българските фолклорни области. Подготовка на народни танци за училищни празници.

  Ръководител Богдан Донев

Ученици от първи и втори клас – 16

Участиници от трети и четвърти клас – 16

Занимания – седмично

This slideshow requires JavaScript.

 

2. Моят приятел – компютъра за 15 ученици от първи клас

 

На 30 май 2018 година проведохме съвместно занимание с  екипът от Клуб Роботика – ПМГ „Баба Тонка“, Русе, работещ по проекта „Аз уча с моя приятел … робота“. Под ръководството на г-жа Симеонова и г-жа Якимова учениците от трите клуба в ОУ“Братя Миладинови“ се запознаха с роботите – животни и отговаряха на въпроси от областта на математиката, български и английски език. Ученето с новите приятели – роботи се оказа приятно и забавно.

https://www.facebook.com/robopartans/

This slideshow requires JavaScript.

Категория: Техника и технологии Дата на публикуване: 26.9.2017 г. Период на провеждане от 9.10.2017 г. до31.5.2018 г.

3. Рисувам и уча с компютър за 15 ученици от втори клас

Категория: Техника и технологии Дата на публикуване: 26.9.2017 г. Период на провеждане от 9.10.2017 г. до31.5.2018 г.

4. Уча се да програмирам за 12 ученици от четвърти клас

Категория: Техника и технологии Дата на публикуване: 26.9.2017 г. Период на провеждане от 9.10.2017 г. до31.5.2018 г.

Знимания за ученици през свободното време в клубове по интереси. Учениците ще усвояват нови знания и умения за работа с компютър. Ще рисуват, ще правят анимация, ще научат основни правила за работа с текст. Учениците от четвърти клас ще научат основни правила и ще направят  своите първи стъпки в програмирането.

Ръководител Светлана Якимова

Занимания – седмично

This slideshow requires JavaScript.

This slideshow requires JavaScript.

5. Занимателен английски

Категория: Езиков свят Дата на публикуване: 26.9.2017 г. Период на провеждане от 9.10.2017 г. до15.6.2018 г.

Ученици от пети и шести клас – 15

Занимания – седмично

В свободното от учене време, учениците ще усвояват знания по английски език под формата на песни, стихове, драматизации. Ще подготвят презентации за празници.

This slideshow requires JavaScript.

 

6. Български език – ние сме грамотни – за ученици от І „А“ клас

Категория: Български език и литература Дата на публикуване: 26.9.2017 г. Период на провеждане от 9.10.2017 г. до31.5.2018 г.

7 . Български език – ние сме грамотни 2 –  за ученици от І „Б“ клас

Категория: Български език и литература Дата на публикуване: 26.9.2017 г. Период на провеждане от 9.10.2017 г. до31.5.2018 г.

8. Български език – приказни герои 2 – за ученици от ІІ „А“ клас

Категория: Български език и литература Дата на публикуване: 26.9.2017 г. Период на провеждане от 9.10.2017 г. до31.5.2018 г.

9. Български език – приказен свят 2 –  за ученици от ІІ „Б“ клас

Категория: Български език и литература Дата на публикуване: 26.9.2017 г. Период на провеждане от 9.10.2017 г. до31.5.2018 г.

10. Български език – пиша и разказвам – за ученици от ІІІ „А“ клас

Категория: Български език и литература Дата на публикуване: 26.9.2017 г. Период на провеждане от 9.10.2017 г. до31.5.2018 г.

11. Математика – за ученици от ІІІ „А“ клас

Категория: Математика Дата на публикуване: 26.9.2017 г. Период на провеждане от 9.10.2017 г. до31.5.2018 г.

12. Български език и литература в ІV „А“ клас

Категория: Български език и литература Дата на публикуване: 26.9.2017 г. Период на провеждане от 9.10.2017 г. до31.5.2018 г.

13. Математика в  ІV „А“ клас

Категория: Математика Дата на публикуване: 26.9.2017 г. Период на провеждане от 9.10.2017 г. до31.5.2018 г.

14. Български език  в VІІ клас

Категория: Български език и литература Дата на публикуване: 26.9.2017 г. Период на провеждане от 9.10.2017 г. до15.6.2018 г.

15. Математика в VІІ клас

Категория: Математика Дата на публикуване: 26.9.2017 г. Период на провеждане от 9.10.2017 г. до15.6.2018 г.